BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn (Past perfect continuous tense) là giữa những thì quan trọng đặc biệt trong 12 thì trong tiếng Anh. Đây cũng là một trong thì khá dễ nhầm lẫn, vày vậy, để có thể nắm chắc chắn cách thực hiện thì này, hãy theo dõi và quan sát trọn bộ bài bác tập thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn chọn lọc tiếp sau đây cùng esuba.net Online nhé. 

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE


Mục lục

1. Tóm tắt kim chỉ nan thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn (Past perfect continuous tense)2. Bài bác tập thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn3. Đáp án bài tập thì vượt khứ dứt tiếp diễn

1. Bắt tắt định hướng thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn (Past perfect continuous tense)

1.1. Cách sử dụng thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn

Diễn tả quá trình của một hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài tới một thời điểm khác trong vượt khứ.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

VD: Tom và Anna had been talking for about two hours before his mother arrived. (Tom và Anna vẫn đang nói chuyện trong khoảng hai giờ trước khi vợ anh ấy tới.)

Diễn tả hành động, vấn đề là vì sao của một hành động, vụ việc nào đó trong quá khứ.

VD: She didn’t pass the exam because he hadn’t been paying attention khổng lồ the lessons. (Cô ấy đang không vượt qua kỳ khám nghiệm vì cô đang không tập trung vào những bài học.)

1.2. Dấu hiệu nhận ra thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn

Khi làm bài tập thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn, có một trong những từ thường dùng để làm nhận biết như sau:

For: vào bao lâuSince: kể từ khiWhen: khiHow long: vào bao lâuBefore: trước khi
Bạn sẽ vồ cập Trọn bộ bài xích tập thì hiện tại tại hoàn thành từ cơ phiên bản đến cải thiện (có đáp án)

2. Bài bác tập thì thừa khứ kết thúc tiếp diễn

2.1. Bài bác tập thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn cơ bản 

Bài 1: phân tách động từ vào ngoặc làm việc thì quá khứ kết thúc hoặc vượt khứ xong xuôi tiếp diễn

When we arrived the film __________________ (start).She ____________________ (work) in that company for twenty years when she was made redundant.I felt ill because I ________________________ (drink) six cups of coffee.I ______________________ (study) all day, so I was tired.How long ___________________ (you / live) in London when your daughter was born?When I arrived at the airport I realised I _____________ (forget) my passport.I __________________ (break) my ankle, so I couldn’t go skiing last year.She ____________________ (study) English for three years when she took the exam.I ____________________ (run), so I was hot and tired.I didn’t go khổng lồ the class because I _______________ (not / do) my homework.

*
*

Cách áp dụng thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Bài 2: Lựa chọn phương án đúng để điền vào nơi trống

I love this writer’s books. I (have been reading / had been reading) them for years.His clothes were dirty because he (has been working / had been working) in the garden.Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for you for ages.He hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.After she (has been playing / had been playing) the violin for ten years, she joined an orchestra.

Bài 3: kết thúc câu bằng phương pháp chia dạng đúng của đụng từ vào ngoặc ở thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn hoặc hiện tại chấm dứt tiếp diễn

Mike has never had an accident và he ………………………………… (drive) for years.She had no idea it was so late because she ………………………………… (not / watch) the time.“ ………………………………… (you / take) your medicine regularly, Mrs Smith?” “Yes, doctor.”They eventually found the dog after they ………………………………… (look) for it all night.How long ………………………………… your father ………………………………… (work) for the company when he retired?

2.1. Bài xích tập thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn nâng cao

Bài 1: xong xuôi câu với các cụm từ mê thích hợp


■ by tomorrow ■ so far ■ the week before ■ since

Our TV hasn’t been working …………………….. Last week.The Browns invited us to dinner although we had only met …………………….. .They will have finished painting the house …………………….. .We had been writing …………………….. Nearly an hour when the bell rang.They have interviewed three suspects …………………….. .

Xem thêm:

Bài 2: kiếm tìm lỗi sai cùng sửa lỗi ở phần nhiều câu sau

Jane has lost weight. She had been dieting for months now.……………………………………………………………………………………………………………Everything was white when we woke up because it has been snowing all night.……………………………………………………………………………………………………………I was so happy when he asked me lớn marry him. I have been loving him for years.……………………………………………………………………………………………………………That man is making me nervous. He has stared at me all evening.……………………………………………………………………………………………………………Hurry up, or they have sold all the tickets by the time we get there.……………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Lựa chọn lời giải đúng để xong xuôi câu

1. Don’t come before seven. I …………………….. My homework.

a. Haven’t finished b. Won’t have finished c. Hadn’t finished

2. She loves animals. She …………………….. A dog for as long as she can remember.a. Has had b. Had had c. Will have had

3. Jack wanted khổng lồ know why Sally …………………….. Lớn him yet.a. Hasn’t written b. Hasn’t been writing c. Hadn’t written

4. We …………………….. Him, so we were very surprised to lớn see him.a. Haven’t been expecting b. Haven’t expected c. Hadn’t been expecting

5. His playing has improved because he …………………….. All month.a. Will have practised b. Has been practising c. Had practised

3. Đáp án bài bác tập thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn

3.1. Bài xích tập cơ bản

Bài 1:

had startedhad been workinghad drunkhad been studyinghad been livinghad forgottenhad brokenhad been studyinghad been runninghadn’t done

Bài 2:

have been readinghad been workinghave been waitinghas been thinkinghad been playing

Bài 3:

has been drivinghadn’t been watchingHave you been takinghad been lookinghad … been working

3.1. Bài tập nâng cao

Bài 1:

sincethe week beforeby tomorrowforso far

Bài 2:

1. Jane has lost weight. She has been dieting for months now.2. Everything was trắng when we woke up because it had been snowing all night.3. I was so happy when he asked me to lớn marry him. I have loved him for years.4. That man is making me nervous. He has been staring at me all evening.5. Hurry up, or they will have sold all the tickets by the time we get there.

Bài 3: 

1 – b ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – c ; 5 – b

Trên đó là phần bài tập thì quá khứ ngừng tiếp diễn sẽ giúp bạn một đợt ôn tập với củng cố kỉnh lại kiến thức. Đây là một thì khá đặc biệt quan trọng trong ngữ pháp giờ Anh đề nghị nắm rõ. Việc siêng năng làm bài bác tập đầy đủ sẽ giúp bạn nắm chắc kỹ năng và kiến thức và cách áp dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn tốt. Chúc các bạn sẽ ngày càng nâng cao khả năng học tập tiếng Anh của mình.

Xây dựng lộ trình học tập tiếng Anh mang đến riêng bạn, liên kết và nhận ngay tư vấn từ chăm gia, nâng cấp trình độ giờ Anh ngay lập tức hôm nay