Cách Nhập Ma Trận Trong Matlab

Bạn đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (4.97 MB, 40 trang )


Bạn đang xem: Cách nhập ma trận trong matlab

MA TRẬN vào MATLABTổng quan tiền về Ma trận1. Định nghĩa .• trong Matlab thì ma trận được gọi theo một cách dễ dàng và đơn giản .Ma trận là 1 “mảng hình chữ nhật” các số.•Ma trận gồm các dòng (row) và những cột (column). Các dòng tốt cột gọi phổ biến là Vector•Ví dụ•Một con số trong Matlab là 1 ma trận 1x1•Thế mạnh của Matlab so với các ngôn ngữ lập trình không giống là tính toán rất nhanh trên ma trận Ma trận (Matrix)Matlab cung ứng cho chúng ta 7 hàm nhằm tạo những ma trận cơ bản:1. Zeros (line,column) : chất nhận được tạo một ma trận toàn số 0.2. Ones (line,column) : chất nhận được tạo ra ma trận toàn số 1.3. Rand (line,column) : được cho phép tạo ra một ma trận cùng với các bộ phận là sinh ngẫu nhiên.4. Randn (line,column) : sản xuất một ma trận mà lại các bộ phận của ma trận được hình thành một cách bất chợt và thuộc triển lẵm chuẩn.5. Eye (line) : khai báo ma trận 1-1 vị.6. Pascal (line) : sinh sản ma trận đối xứng (ma trận vuông).7. Magic (line) : tạo nên ma trận không đối xứng.Note : bạn cũng có thể nhập trực tiếp các bộ phận của ma trận kia theo cú pháp sau (các phần tử của một hàng được biện pháp nhau vày dấu
(,) hoặc một dấu cách , giữa các hàng thì được bí quyết nhau vì dấu (;) hay vết ngắt ).Nhập Ma TrậnNhập trực tiếp danh sách các phần tửPhát sinh ma trận từ những hàm gồm sẵnNhập trường đoản cú FileTạo ma trận bằng các File.m Ví dụ: A=<16 3 2 ;5 10 11 ; 9 6 7>A= •Dấu mở đầu và dứt nhập Ma trận.•Dấu ; xong một dòng.•Các bộ phận cách nhau bằng khoảng chừng trắng hoặc có thể dấu ,Ví Dụ nhập ma trận từ những hàm tất cả sẵn:>> zeros(2,3) ans = 0 0 0 0 0 0>> diag(<1 2 3>)ans =
1 0 0 0 2 0 0 0 3>> eye(2)ans = 1 0 0 1>> rand(1,8)ans = 0.9501 0.2311 0.6068 0.4860 0.8913 0.7621 0.4565 0.0185>> ones(2,3)ans = 1 1 1 1 1 1Thao tác trên Ma Trận1. Sự móc nối Ma trận.2. Xóa mẫu và cột của ma trận.3. Ma trận chuyển vị4. Lệnh Diag5. Lệnh Sum6. Lệnh Det7. Ma trận symbolic8. Những toán hạng ma trận.Thao tác bên trên Ma Trận1.Sự móc nối Ma trận. Matlab được cho phép kết hợp các ma trận nhỏ để tạo thành một ma trận mập hơn. Lấy ví dụ như : >> b=ones(3,3)>> c=zeros(3,3)
>> a=a = 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1Thao tác trên Ma Trận2.Xóa mẫu và Cột của Ma Trận Matlab cho phép xóa chiếc hoặc cột của ma trận bằng cách gán những giá trị rỗng cho hàng hoặc cột của ma trận.Một cực hiếm rỗng được ký kết hiệu bởi <>. Lấy ví dụ như : >> a=<1 2 3;4 5 6;7 8 9>a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9>> a(2,:)=<> : Xóa mặt hàng 2a = 1 2 3 7 8 9Thao Tác bên trên Ma trận3.Ma trận đưa vị Ma trận gửi vị của ma trận A là 1 trong những ma trận mà các hàng của ma trận A là các cột của ma trận này. Ví dụ như : a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9
>> b=a'b = 1 4 7 2 5 8 3 6 9Thao tác trên Ma Trận4.Lệnh Diag : dùng làm tạo ma trận đường chéo và đúc kết đường chéo cánh của ma trận.Cú pháp : Diag(v,k) là một vecto n thành phần thì công dụng là một ma trận vuông bậc n+|k|.Trong đó các bộ phận của v nằm tại đường chéo thứ k1. K= 0 , đường chéo là đường chéo chính.2. K>0 , đường chéo cánh thứ k nằm tại đường chéo cánh chính .3. K.Diag(X,k): ví như X là 1 trong những ma trận thì tác dụng là môt vecto cột ra đời từ những bộ phận của đường chéo chính lắp thêm k..Diag(X): trả về một vecto là đường chéo chính của ma trận..Diag(Diag(X)): trả về là một trong ma trận đường chéo cánh .Thao tác trên Ma Trận5.Lệnh Sum:Tính tổng những hàng và những cột của ma trận.Cú pháp : 1. Sum(X) hay Sum(X,1)trả về một vecto cơ mà mỗi bộ phận là tổng của từng cột trong ma trận.2. Sum(X,2) : trả về vecto mà lại mỗi bộ phận là tổng của từng hàng trong ma trận.Ví Dụ:với ma trận a cho ở trên..Tính tổng Cột>> tong_cot=sum(a) tong_cot =
12 15 18•Tính Tổng hàng>> tong_hang=sum(a,2)tong_hang = 6 15 24Thao tác bên trên Ma trận6.Ma trận Symbolic: gồm 2 giải pháp định nghĩa một ma trận symbolic. từ tham số.Từ các số thực.Để khái niệm ma trận symbolic , hai lệnh sym cùng syms thường được sử dụng:Sym(‘a’): trả về tác dụng là một trở nên symbolic thương hiệu là a.Sym(< ; ; ;>): trả về một ma trận symbolic.Sym(A): với A là một trong những thực tốt ma trận số thực sẽ trả về một biến hay ma trận Symbolic.Sym arg1 arg 2 tương đương với arg1=sym(‘arg1’); arg2=sym(‘arg2’).Thao tác trên Ma trận7.Lệnh Det :dùng tính định thức của Ma trận.Cú pháp : Det(A) : kết quả là biểu thức Symbolic nếu như A là ma trận symbolic, là một trong giá trị số ví như A là 1 trong những ma trận số.
Ví Dụ : >> syms a b c d>> a=a = < a, b>< c, d> >> r=Det(a)r =a*d-b*c•Định thức của ma trận đơn vị bằng 1•Định thức của một ma trận đường chéo là tích của các bộ phận đường chéo.Chú ý : + ) Định thức của nó bằng 0 bạn ta điện thoại tư vấn đó là ma trận suy biến. +) Định thức dùng làm giải hệ phương trình tuyến đường tính ,xác định đk có nghiệm hay là không của hệ.Thao tác bên trên Ma trận8.Các toán hạng bên trên Ma trận: vào Matlab tồn tại các toán hạng sau.A + B A, B phải bao gồm cùng form size ,ngoại trừ một trong những 2 là giá trị vô hướng A – B A, B phải bao gồm cùng kích thước, ngoại trừ một trong 2 là quý giá vô hướngA* B Số cột của A = số mặt hàng của B,ngoại trừ 1 trong những 2 là giá trị vô hướngA.* B Nhân từng phần tử của A cùng với từng thành phần của B, A;B thuộc kích thướcA B phân tách trái ma trận X=AB tương tự với giải PT : A*X=BA. B phân tách trái mảng tương tự với B(i,j)A(i,j).A;B cùng kích thước A / B Chia yêu cầu ma trận X=A/B tương tự với giải PT:B*X=AA./ B Chia cần mảng tương tự với A(i,j)/B(i,j).A;B cùng kích thướcA ^ B Lũy quá ma trận. Lỗi đã phát sinh nếu như A cùng B mọi là ma trậnA.^ B Lũy quá mảng.Kết quả là 1 trong những ma trận mà những số hạng A(i,j)^B(i,j).A;B cùng kích thước.Giải hệ phương trình con đường tính

Xem thêm:

Một hệ phương trình đường tính gồm dạng bao quát : a11x1 + a12x2 +a1nxn = b1a21x1 + a22x2 + a2nxn = b2
…am1x1 + am2x2 + amnxn = bmMột số cách thức để giải hệ này:Nghịch đảo Ma Trận Phương pháp khử GaussPhương Pháp khử Gauss- JordanPhương pháp phân rã ma trận(LU)Với : A = mxn là ma trận hệ số
A* = mx(n+1) là ma trận đầy đủ•Một trong số ứng dụng của MATLAB là giải hệ phương trình đại số tuyến tính .• vào MATLAB có một số trong những hàm vẫn được thiết kế và để thực hiện cho các cách thức nàyGiải hệ phương trình tuyến đường tính1.Nghịch hòn đảo ma trận.2.Phương pháp khử Gauss – Jordan.3.Phương pháp phân ra ma trận(LU).4.Hạng của ma trận và đk có nghiệm của hệ phương trình A*X = B.Giải hệ phương trình tuyến tính1.Nghịch đảo ma trận.Xét phương trình tuyến đường tính. Bên dưới dạng ma trận hệ gồm dạng sau.AX = B X = BVới là ma trận nghịch hòn đảo của ma trận hệ số A.1.1 Lệnh invLệnh inv(A): dùng làm tính ma trận nghịch đảoGiải hệ phương trình đường tínhGiải hệ phương trình tuyến đường tính•1.2 Lệnh pinvpinv(A) : dùng để tính quý hiếm nghịch đảo của ma trận mxn, cùng với m≠n . Lệnh này không sử dụng được với phương pháp
symbolic. lấy ví dụ như : giải hệ phương trình tuyến tính A*X=B sauGiải hệ phương trình tuyến tính2.Phương pháp khử Gauss – Jordan. Lệnh rref(A) : trả về ma trận là bước ở đầu cuối trong phương pháp này. trong những số ấy A là ma trận vuông tốt hình chữ nhật. Lệnh rref cho phép sử dụng với phương pháp symbolic. ví dụ : giải hệ phương trình con đường tính sau :Khi sử dụng phương thức này vẫn dẫn tới bất tiện là ta phải thực hiện lại từ đầu thủ tục Gauss - Jordan đến từng vecto cột B Giải hệ phương trình đường tính3.Phương pháp phân ra Ma trận3.1 Lệnh = lu(A) : trả về ma trận tam giác bên trên U, ma trận tam giác bên dưới L. Phân ra ma trận A thành những ma trận tam giác : A= L*U• trong đó : L: ma trận tam giác dưới kích cỡ nxn, các thành phần đường chéo cánh chính đều bởi 1 U : ma trận tam giác trên. Vì thế hệ phương trình được viết lại sau :A*X=B (LU)*X=BĐặt U*X=Y thì:A*X=B L*Y=BU*X=YBằng biện pháp thế ngược một lần nữa để tìm X. Như vậy nghiệm của hệ A*X=B là X= U(LB)Giải hệ phương trình đường tính 3.2 ví dụ : giải hệ phương trình A*X=B , vào đóGiải hệ phương trình tuyến tính4. Hạng của ma trận và đk có nghiệm của hệ A*X=B
 Hạng của ma trận A là số hàng khác 0 trong dang rút gọn của A .Ký hiệu là r(A) Điều kiện bao gồm nghiệm của hệ phương trình con đường tính A*X=B, bao gồm n ẩn số :r(A) = r() = n thì hệ gồm nghiệm duy nhất.r(A) = r() r(A) ≠ r() : ko tồn tại giải thuật của hệ phương trình A*X=B.Trong Toolbox của MATLAB có một số lệnh tương quan đến hạng của một ma trận, không khí cơ sở của ma trận.Giải hệ phương trình đường tính 4.1 Lệnh rank rank(A) : trả về là một số trong những nguyên là hạng của Ma trận. Lấy ví dụ như : Xét điều kiện có nghiệm của những hệ phương trình tuyến đường tính sau : Giải hệ phương trình con đường tính 4.2Lệnh null. null(A)trả về ma trận trống rỗng R(n x 0) nếu ma trận A không suy trở thành Ví dụ : xét nhị ma trận magic 3 x 3 và 4 x 4.Ta rất có thể dùng lệnh Det để chất vấn lại


*
phía dẫn chế tạo ma trận trong quản lí trị chiến lược 14 13 74
*
Ứng dụng chính sách phân tích ma trận vào hoạch định kế hoạch TMĐT tại trụ sở công ty cp kho vận khu vực miền nam tại thủ đô 76 1 6