Công Thức Của Thì Hiện Tại Đơn

Chắc hẳn khi kể đến các thì lúc học tiếng Anh sẽ không còn thể quên được một thì hết sức rất thân quen là thì hiện tại đơn (hay thì bây giờ đơn giản). Hoàn toàn có thể nóithì bây giờ đơnlà giữa những ngữ pháp căn phiên bản nhất trong giờ đồng hồ Anh. Nó được áp dụng rất phổ cập trong văn phạm giờ đồng hồ Anh. Bài bác ngày bây giờ chúng ta sẽ mày mò về giải pháp dùng, kết cấu và bài bác tập của thì hiện tại đơn này. Bây chừ thì hãy bắt đầu luôn nhé!


*
Công thức thì lúc này đơn

a) Thể khẳng định

Cấu trúc: S + am/ is/ are + N/ Adj

Trong đó:

S(subject): chủ ngữN/ Adj(Noun/ Adjective): Danh từ/ tính từ

Lưu ý:

S = I + amS = He/ She/ It + isS = You/ We/ They + are

Ví dụ:

My fatherisa teacher. (Bố tôi là 1 trong giáo viên.)Theyarefrom Japan. (Họ đến từ Nhật Bản.)Iamhandsome. (Tôi đẹp nhất trai.)

Ta thấy với chủ ngữ khác nhau động tự “to be” phân chia khác nhau.

Bạn đang xem: Công thức của thì hiện tại đơn


*
Ví dụ về thì hiện tại đơn

b) Thể lấp định

Cấu trúc:S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Lưu ý:

“Am not” không tồn tại dạng viết tắtIs not = Isn’tAre not = Aren’t

Ví dụ:

Iam nota bad student. (Tôi chưa phải một học sinh hư.)My litter sisterisn’ttall. (Em gái tôi không cao.)Youaren’tfrom Vietnam. (Bạn không tới từ Việt Nam.)

c) Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question


*

Cấu trúc: Am/ Is/ Are + S (+ not) + N/ Adj?

Trả lời:

Yes, S + am/ is/ are.No, S + am/ is/ are + not.

Ví dụ:

Isshe beautiful? (Cô ấy bao gồm đẹp không?)Yes, she is./ No, she isn’t.Arethey here? (Họ có ở đây không?)Yes, they are./ No, they aren’t.AmI good enough? (Tớ tất cả đủ giỏi không?)Yes, you are./ No, you aren’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + am/ is/ are + S (+ not) +…?

Trả lời: S + am/ is/ are (+ not) +…

Ví dụ:

Whatisit? (Đây là chiếc gì?)WhereamI? (Tôi đang ở đâu?)Whoisthat girl? (Cô gái đó là ai?)

d) những trường hợp nên lưu ý

Khi phân chia động từ ngơi nghỉ thì này, so với ngôi thứ nhất (I), trang bị hai (you) với thứ 3 số nhiều (they) thìđộng từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không tồn tại “to” như sinh sống ví dụ nêu trên. Đối cùng với ngôi vật dụng 3 số không nhiều (he, she, it), đề nghị chia rượu cồn từ bằng phương pháp thêm đuôi có “s/es” tùy từng trường hợp.

Ví dụ: He walks./She watches TV …

Cách thêm s/es sau cồn từ:

Thêmsvào đằng sau hầu hết các cồn từ: want – wants; work – works;…Thêmesvào các động từ xong xuôi bằngch, sh, s, ss, x, z, o:miss – misses; wash – washes; fix – fixes; teach – teaches; go – goes …Bỏyvà thêmiesvào sau những động từ xong xuôi bởi một phụ âm + y: study – studies; fly – flies; try – tries …

e) MỞ RỘNG: bí quyết phát âm phụ âm cuối “-s” (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc các từ nhiều loại khác nhau)

Chú ý: giải pháp phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc vào phiên âm nước ngoài (international transcription) chứ không nhờ vào cách viết (spelling).

/s/: lúc từ tất cả âm cuối là/k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

Ví dụ: likes /laɪks/;cakes /keɪks/; cats /kæts/;types /taɪps/; shops /ʃɒps/;laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/;months /mʌnθs/

/iz/: khi từ tất cả âm cuối là/s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ:misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/;buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/;washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: lúc từ bao gồm âm cuối là những phụâm còn lại hoặc nguyên âm:/m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ:cabs /kæbz/; beds /bedz/;needs /niːdz/; bags /bæɡz/;loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/;comes /kʌmz/;eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

II. Vệt hiệu nhận biết Thì bây giờ Đơn

Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn: lúc trong câu có các trạng từ bỏ chỉ tần suất:

➢Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) …

Ví dụ:

We sometimes go lớn the beach.(Thỉnh thoảng shop chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water.(Tôi thường xuất xắc uống nhiều nước.)

➢Every day, every week, every month, every year, every morning …(mỗi ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, mặt hàng tháng, mặt hàng quý, sản phẩm năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening.(Họ coi truyền hình từng tối.)I play football weekly.(Tôi chơi bóng đá hàng tuần.)

➢Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ bố lần/ tứ lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to the cinemathree timesa month.(Anh ấy đi coi phim 3 lần từng tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi bơi mỗi tuần một lần.)

Có thể bạn quan tâm:

III. Cách dùng thì hiện tại đơn trong các trường hợp

a) diễn đạt một thói quen, một hành động xảy ra liên tiếp lặp đi tái diễn ở hiện tại tại.

Ví dụ:

He watches TV every night. What do you do every day? I go to school by bicycle occasionally.
*
I always brush my teeth before I go khổng lồ bed.

Xem thêm:


b) biểu đạt một chân lý, một thực sự hiển nhiên.

Ví dụ:

The sun rises in the East.Tom comes from England.I am a student.

c) biểu đạt một lịch trình có sẵn, thời khóa biểu, chương trình.

Ví dụ:

The plane leaves for London at 12.30pm.

d) dùng sau các cụm tự chỉ thời hạn when, as soon as… và trong câu điều kiện loại 1.

Ví dụ:

I will call you as soon as I arrive.We will not believe you unless we see it ourselves.

IV. Bài xích tập Thì bây giờ Đơn

Bài 1: Điền trợ hễ từ

I ………. Lượt thích tea.He ………. Play football in the afternoon.You ………. Go khổng lồ bed at midnight.They……….do homework on weekends.The bus ……….arrive at 8.30 a.m.My brother ……….finish work at 8 p.m.Our friends ………. Live in a big house.The cat ………. Lượt thích me.

Bài 2: sử dụng những hễ từ cho tiếp sau đây để điền vào nơi trống yêu thích hợp

cause(s) – connect(s) – drink(s) – live(s) – open(s) – speak(s) – take(s)

Tanya ………. German very well.I don’t often …… ……coffee.The swimming pool . . … at 7.30 every morning.Bad driving … . .. .. … many accidents.My parents .. .. . …in a very small flat.The Olympic Games .. … place every four years.The Panama Canal …… the Atlantic và Pacific Oceans.

Bài 3: Viết lại thành câu trả chỉnh

Eg: They/ wear suits lớn work? => vì chưng they wear suits khổng lồ work?

she/ not/ sleep late on weekends =>__we/ not/ believe/ ghost=>__you/ understand the question? =>__they/ not/ work late on Fridays =>__David/ want some coffee? =>__she/ have three daughters =>__when/ she/ go to her Chinese class? =>__why/ I/ have lớn clean up? =>__

Bài 4: Chọn những từ lưu ý để chấm dứt các câu sau

Robin (play)……….football every Sunday.We (have)……….a holiday in December every year.He often (go)……….to work late.The moon (circle)……….around the earth.The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday.Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings.I lượt thích Math and she (like)……….Literature.My sister (wash)……….dishes every day.They (not/ have)……….breakfast every morning.

V. Đáp án chi tiết Thì hiện tại Đơn

Đáp án bài bác 1: Điền trợ hễ từ

I don’t lượt thích tea. He doesn’t play football in the afternoon. You don’t go khổng lồ bed at midnight.They don’t vì chưng homework on weekends.The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.My brother doesn’t finish work at 8 p.m.Our friends don’t live in a big house.The cat doesn’t like me

Đáp án bài bác 2: sử dụng những hễ từ cho tiếp sau đây để điền vào chỗ trống yêu thích hợp

speaksdrinkopenscauseslivetakeconnects

Đáp án bài bác 3: Viết lại thành câu trả chỉnh

She doesn’t sleep late on weekends. We don’t believe in ghost. Vì chưng you understand the question?They don’t work late on Fridays.Does David want some coffee?She has three daughters.When does she go to her Chinese class?Why vì I have to clean up?

Đáp án bài bác 4: Chọn các từ nhắc nhở để dứt các câu sau

Robin (play) plays football every Sunday.We (have) have a holiday in December every year.He often (go) goes khổng lồ work late.The moon (circle) circles around the earth.The flight (start) starts at 6 a.m every Thursday.Peter (not/ study) doesn’t study/ does not study very hard. He never gets high scores.My mother often (teach) teaches me English on Saturday evenings.I lượt thích Math & she (like) likes Literature.My sister (wash) washes dishes every day.They (not/ have) don’t have/ bởi vì not have breakfast every morning.

Trên trên đây là toàn thể nội dung của Thì lúc này đơn. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu cụ thể từng vấn đề. Chúc các bạn học xuất sắc nhé!