Dalam khasanah Tembang Mocopat Tembang Pocung merupakan tebang last dalam urutan khasanah Tembang Mocopat. Merupakan tembang yang menceritakan perjalanan terakhir manuasia kehidupan di dunia. Kata Pocung merupakan terjemahan dari kematian seseoarang apa jasadnya dimandikan then dibungkus dengan kain kafan apa masayarakat menyebutnya dipocong. Filosofi tembang pocung adalah sebuah tembang tentang ritual melepaskan kepergian atau kematian seseorang yang mempunyai watak sofatnya Jenaka, santi guton dan berisikan teka teki.
*
Foto by esuba.net
Tembang Pocung Mempunyai Guru lagu, Guru Gatra, Guru Wilangan 12u-6a-81-12a. Tembang pocung memiliki 4 Guru Gatra Terdiri dari 4 larik kalimat yang kalimat pertama mempunyai 12 suku kata kalimat kedua 6 kesukuan kata sentence ketiga 8 suku kata sentence keempat 12 suku kata atau disingkat mempunyai Guru Wilangan : 12,6,8,12.


Anda sedang menonton: Lirik lagu tembang macapat pocung


Lihat lainnya: Nonton Ansatsu Kyoushitsu Live Action Sub Indo Nesia, Assassination Classroom Episode 6 暗殺教室 Review

Tembang Pocung mempunyai guru lagu atau akhiran dalan setiap kesukuan kata u,a,i,a21 contoh lirik tembang Pocung
Bapak pocung, dudu watu dudu gunungSangkane ing sabrangNgon angone sang bupatiYen lumampah si pocung lambeyan gena------------------------------Bapak pocung, renteng-renteng kayu kalung,Dawa kaya ula, Pencokanmu wesi miring,Sing disaba, si pocung mung turut kutha.---------------------------------Bapak pocung, cangkemu madhep mendhuwur,Sabamu ing sendhang,Pencokanmu lambung kering,Prapteng Wisma, Si Pocung mutah guwaya-----------------------------------Bapak pocung, amung sirah lawan gembung,padha dikunjara, mati sajroning ngaurip,Mijil baka, Si Pocung dadi dahana.-------------------------------------------Dipunsami, marsudi ing budinipunWeweka den awas,Aja dumeh bisa ~ angling,Den apantes kalane micara.-----------------------------------------Nadyan namung sakecap yen nora patut,Prenahing wicara,Sadurunge den kaesti,Awasanajemune rewang alenggah.----------------------------Iku dudu sutingali nora maju,eca malangkadhak,mulya ana angin midid,mayug-mayug wewedi lir jumangkaha.-------------------------------Mandheg mangu si kancil ing lampahipun,sakedhap angungak,sigra denira andhelik,ngulap-ulap si kancil sadangunira.------------------------------Pan sumawur mekaring pudhak gandarum,rumabaseng kisma,maletuk kaken flavor tasik,sumarambah karya barubahing driya.----------------------------------Mangu mangu si kancil kendel adangu,ngudi keng wardaya,yen sejati manusa yekti,pesthi obah lunga saking panggonan.-----------------------------Kancil gugup andhelik maras kalangkung,dangu ingantosan,mayug-mayug tan lumaris,duh kiteng tyas sumyar gandaning kusuma.-----------------------------Sekar andul kalak kenanga keneng kung,kedah ingagema,maring kang amurweng tulis,semuning kang puspa karaseng wardaya.------------------------------Lunging gadhung tumiyung pinggir margagung,lir ngawe-aweya,atur sekare umiring,isthanipun lumaku yen pinethika.------------------------------Pan kapanduk gandaning sekar rum-arum,kadi manggih retna,sawukir kancana rukmi,manggut-manggut si kancil sigra maperak.--------------------------------Dayanipun kusuma mrih marum-arum,maresep ri kang tyas,sekar sumarsana wilis,tulus arum rarase menuhi grana.---------------------------Cipteng kalbu lir sengseming wanodyayu,yuwaneng bawana,mangkana kancil andhelik,nir ing kingkin wekasan shang ing driya.-----------------------------------Mring nggenipun wewedi pasangan pulut,kang mindha manusa,parek den iling-ilingi,estu lamun wewedi dudu manusa.-----------------------------Kancil muwus kerajaan manusa rupamu,memedeni bocah,teka memarasi kancil,dene ingsun pareki nora ngapa. --------------------------Ngelmu iku kalakone kanthi laku,Lekase lawan kas,Tegese kas nyantosani,Setya budya pangekese dur angkara.-----------------------------Beda lamun kang wus sengsem reh ngasamun,Semune ngaksama,Sasamane negara sisip,Sarwa sareh saking mardi martatama.---------------------------Angkara gung neng angga anggung gumulung,Gegolonganira,Triloka lekeri kongsi,Yen den umbar ambabar dadi rubeda.